• Zakład Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Tucznie

Zgodnie z decyzją BD.RET.070.203.2018.AB Pańtwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedsrawiamy taryfowe grupy odbiorców usług, które obejmują podmioty wyodrębnione na podstawie analizy zapotrzebowania na wodę i ilości odebranych ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Uwzględniając powyższe w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług.

Grupa W1. Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego.

Grupa W2. Obiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, tzw. ryczałt.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono trzy taryfowe grupy odbiorców usług:

Grupa K1. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

Grupa K2. Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody, tzw. ryczałt.

Grupa K3. Odbiorcy usług odprowadzania ścieków przemysłowych (niebędących ściekami bytowymi), rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

TARFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.

W 1

(zł/m3)

3,93

4,01

4,09

3.

W 2

(zł/m3)

6,18

6,31

6,43

 

TARFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.

K 1

(zł/m3)

7,71

7,89

8,06

 

K 2

(zł/m3)

10,47

10,72

10,99

2.

K 3

(zł/m3)

15,32

15,63

16,07

 

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2, pkt. 1, 2, 6 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

 

Wymagane parametry ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa:

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczenia w ściekach

Jednostka

Dopuszczalne wskaźniki dla ścieków komunalnych

Dopuszczalne wskaźniki dla ścieków komunalnych

2.

Odczyn pH

pH

6,5-9,5

6,5-9,5

3.

BZT5

mg/l

0-500

0-1000

4.

ChZT-Cr

mg/l

0-700

0-1500

5.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

0-50

0-100

6.

Zawiesiny ogólne

mg/l

0-300

0-800

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Główne warunki dla wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, szczegółowe wymagania określają zapisy Umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

 1. Analizy kontrolne stężeń ścieków wprowadzanych do kanalizacji są wykonywane w ramach kontroli przez Przedsiębiorstwo.
 2. Podstawę stwierdzenia przekroczenia wartości wskaźników określonych w tabeli stanowić będą wyniki analizy laboratoryjnych próbki ścieków wykonanej z próbki uśrednionej z trzech prób pobranych w ciągu godziny. W przypadku odprowadzania ścieków dwoma lub więcej przyłączami, podstawą stwierdzenia przekroczenia będą uśrednione próbki ścieków pobranych trzykrotnie ze wskazanych studni kontrolnych w ciągu godziny.
 3. Do obliczenia wartości opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej, Przedsiębiorstwo przyjmie jednostkową stawkę miesięczną opłaty dodatkowej zgodną z zakresem wskaźników poziomu zanieczyszczeń bez uwzględniania ilości odprowadzanych ścieków zawierających ponadnormatywne wartości.
 4. W razie przekroczenia równocześnie dwóch lub więcej wskaźników zanieczyszczeń stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ustalana jest dla najwyższego wyliczonego wskaźnika przekroczenia.
 5. Opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej dolicza się do każdego kolejnego okresu rozliczeniowego, aż do momentu zaprzestania naruszania warunków odprowadzania ścieków. Opłata doliczana jest do faktury.
 6. Koszty związane z wykonaniem analiz, w przypadku stwierdzenia przekroczeń warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, pokrywa Odbiorca usług na podstawie przedłożonej faktury. Ustala się je jako sumę kosztów pobrania próbek oraz wykonania pomiarów i analiz, na których podstawie stwierdzono naruszenie warunków odprowadzania ścieków.
 7. W przypadku zaprzestania naruszania warunków odprowadzania ścieków albo zmniejszenia stopnia naruszania tych warunków Odbiorca usług może ubiegać się, o zaprzestanie naliczania opłaty lub zmniejszenie jej wysokości przedstawiając wyniki badań odprowadzanych ścieków, wykonane przez laboratorium posiadające odpowiednią akredytację wraz z wnioskiem zawierającym dane o sposobie osiągnięcia ograniczenia przekroczenia.
 8. Zakres przedstawionych badań musi być zgodny z zakresem badań kontrolnych Przedsiębiorstwa.

 

Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Lp.

Rodzaj substancji

Zakres I

Zakres II

Zakres III

Zakres wskaźników zanieczyszczeń
i ich

dopuszczalne wartości

Miesięczna stawka opłaty dodatkowej zł

Zakres wskaźników zanieczyszczeń
i ich

dopuszczalne wartości

Miesięczna stawka opłaty dodatkowej zł

Zakres wskaźników zanieczyszczeń
i ich

dopuszczalne wartości

Miesięczna stawka opłaty dodatkowej zł

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Odczyn pH

poniżej 6,5, powyżej 9,5

6000

---

---

---

---

2.

BZT5
mg/l

1001-1500

4000

1501-2500

6000

pow. 2500

9000

3.

ChZT-Cr mg/l

1501-3000

4000

3001-4000

6000

pow. 4000

9000

4.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l

101-500

4000

501-700

6000

pow. 700

9000

5.

Zawiesiny ogólne
mg/l

801-1000

4000

1001-1500

6000

pow. 1500

9000

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej a także przeznaczonych na cele usługowo- handlowe i produkcyjne. U odbiorców zainstalowane są wodomierze lub rozliczenie odbywa się na podstawie przeciętnych norm. Przedsiębiorstwo wyodrębniło 2 grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 3 grupy zbiorowego odprowadzania ścieków.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określenie w taryfie ceny  stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone w :

 • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
 • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług  wodociągowo - kanalizacyjnych,
 • przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
 2. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
 3. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
 4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości wody pobranej lub określonej
  w umowie.
 5. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
 6. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości określonej w umowie.
 7. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
 8. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 9. W przypadku nadpłaty zalicza się ja na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ja w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłymi liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
 2. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza
  nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia. 
 • BIP